20 listopada 2017

Księgowość

KSIĘGOWOŚĆ

Obejmuje szerokie spektrum poniższych usług dedykowanych przedsiębiorcom, osobom fizycznym oraz podmiotom prawa handlowego.

księgowość w formach uproszczonych

          Prowadzenie na zlecenie klienta rozliczeń w formie:

 • Karty Podatkowej, 
 • Ryczałtu Ewidencjonowanego,
 • Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

Równolegle realizujemy...

prowadzenie ksiąg rachunkowych

          Obejmujące m.in:

 • kontrolę formalno – rachunkową dowodów źródłowych będących podstawą zapisów księgowych,
 • dekretację i wprowadzanie dokumentów do rejestrów            i ksiąg podatkowych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • opracowywanie planów amortyzacji,
 •  prowadzenie ewidencji w przekrojach analitycznych wg ustaleń z klientem,
 • przygotowywanie zestawień obrotów i sald, 
 • sporządzanie sprawozdań i wiele innych.

spełniając wymogi bilansowe zapewniamy...

opracowanie polityki rachunkowości

Obejmuje opracowanie zbioru:

 • zasad,
 • reguł ( wytycznych),
 • norm i procedur

dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych i prezentacji sytuacji majątkowej oraz finansowej przez podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych na bazie obowiązujących regulacji bilansowych (krajowych lub międzynarodowych), których podmiot zobowiązuje się przestrzegać.

respektując przepisy podatkowe oferujemy

prowadzenie ewidencji vat

Realizowanie, stosownie do przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług, przez podatników VAT zwolnionych a przede wszystkim podatników VAT czynnych, obowiązków w zakresie prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku VAT w celu:

 • ustalenia momentu przekroczenia limitu zobowiązującego do rejestracji na potrzeby VAT, 
 • prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT i informacji podsumowującej

z zachowaniem wymaganej prawem formy.

oraz

raportowanie struktur JPK

Obejmujące obsługę:

 • JPK_VAT – dla wszystkich grup przedsiębiorców z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 01.01.2018 r. obejmujących obowiązkiem także mikroprzedsiębiorców,
 • pozostałych struktur JPK takich jak:
  • JPK_KR,
  • JPK_WB,
  • JPK_MAG,
  • JPK_FA,
  • JPK_PKPiR,
  • JPK_EWP,

których przesłania z dniem 01.07.2018 roku mogą żądać organy administracji skarbowej  od przedsiębiorcy prowadzącego księgi podatkowe w formach elektronicznych na cele prowadzonej e-kontroli.

Wychodząc naprzeciw nowym regulacjom prawnym zapewniamy wsparcie w realizacji powyższych obowiązków.

A także

sporządzanie zeznań podatkowych

          Obejmujące:

 • sporządzanie deklaracji podatkowych w ramach bieżącej obsługi współpracujących firm, w tym m.in. VAT, PIT, PCC, 
 • sporządzanie zeznań podatkowych w zakresie PIT i CIT,
 • przygotowanie rozliczeń w ramach podatku od spadków i darowizn itp.

dla zobowiązanych przepisami prawa gwarantujemy

Sprawozdawczość

          Sporządzanie sprawozdań:

 • finansowych (m.in. rachunku zysków i strat, bilansu, informacji dodatkowej),
 • na potrzeby kredytów, 
 • wspólników, udziałowców ,
 • statystycznych,

          oraz raportowanie do NBP.

 

sporządzamY także...

analizy ekonomiczne

         Opracowanie na zlecenie klienta:

 • analiz ekonomicznych w zakresie m.in. sprawozdań finansowych,
 • biznes planów,
 • wniosków kredytowych.

A na życzenie oferujemy

reprezentowanie klientów

W uzgodnieniu z klientem reprezentujemy go w zakresie bieżącej obsługi we wszelkich urzędach i instytucjach,  w tym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędzie Skarbowym.

dbając o kompleksowość oferty.

zapewniamy

kompetentny personel i monitoring przepisów

dostęp do aktualnych informacji

swobodne kształtowanie zakresu umowy

przyjazną komunikację i obsługę mobilną

możliwość odbioru dokumentów

dyskrecję i bezpieczeństwo danych